Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1). Настоящите общи условия уреждат отношенията между Инженер.БГ ООД, ЕИК: 201483080, със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. „Александър Малинов“ 79А, и лицата – получатели на услугите на информационно общество по смисъла на ЗЕТ, чрез уеб – базираната платформа на www.промотех.bg, която като платформа, дизайн и съдържание е обект на интелектуална и индустриална собственост на дружеството.
(2). Настоящите общи условия уреждат и реда за подаване и разглеждане на сигнали за нарушаващи търговски съобщения и последиците при установяването на такива.
(3). Настоящите общи условия не уреждат отношенията между лицата, които публикуват търговски съобщения чрез използване на платформата и техните адресати, дори когато договорите между тях са сключени чрез нейното използване.

Чл. 2. Всяко лице, което е заредило на браузъра си www.промотех.bg, с попълването на заявка за публикуването на електронно търговско съобщение /промоция/ се счита, че е сключило договор с Инженер.БГ ООД за публикуването му и е запознато с настоящите Общи условия, като декларира, че ще ги спазва.

Чл. 3. С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на платформата ПромоТех.bg дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от Инженер.БГ ООД относно услугите, предоставяни чрез сайтовете на Инженер.БГ ООД, посочени в раздел „За нас" на www.инженер.bg.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ДЕЙСТВИЕ

Чл. 4. Лицата, желаещи да сключат с Инженер.БГ ООД договор за публикуване на търговско съобщение, създават собствен профил в уеб-базираната платформа, като попълват вярно и точно своите лични данни и данните на дружеството, от чието име са промоционалните предложения. Личните данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му, като редът и условията за това са уредени в „Политика за защита на личните данни“, която е публикувана на уеб – страница www.промотех.bg.

Чл. 5. (1). След създаване на собствен профил получателят на услугата избира от менюто на страницата бутона „Добави промоция“, след което въвежда текста на търговското съобщение, характеристики, снимки, както и контакти за връзка.
(2). Получателят на услугата подава заявка за публикуване на търговското съобщение чрез избиране на бутон „Създай промоция“.
(3). Инженер.БГ ООД изпраща на получателя на услугата потвърждение на посочен от получателя на услугата електронен адрес, като от този момент, договорът за публикуване на търговско съобщение се счита за сключен. След одобрение от администратор промоцията се визуализира на www.промотех.bg.
(4). Срокът на договора е безсрочен.

Чл. 6. (1). Получателят на услугата може по всяко време да спре действието или прекрати договора, като деактивира профила си или го изтрие.
(2). В случай, че профилът бъде деактивиран, цялата информация, съдържаща се в него се скрива.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ СЪОБЩЕНИЯ /ПРОМОЦИИ/

Чл. 7. Заглавията и текстовете на промоциите се изписват задължително на български език (кирилица). Допуска се изписването на други езици, при условие че е налично идентично описание и на български език или се изписва име на марка.

Чл.8.(1).Промоцията следва:
1. да има кратко заглавие, което точно и ясно описва предлаганата стока или услуга.
2. да е разпознаваема като търговска с ясно посочване на цената на продукта/услугата с включени всички данъци, допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, а когато разходите извън данъците не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници – да посочва обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими;
3. да посочва условията за плащане, доставка, изпълнение;
4. да позволява ясна идентификация на фирмата, от която изхожда;
5. ясно и недвусмислено да определя условията за ползване на промоционални предложения като отстъпки, премии и подаръци, ако включват такива;
6. да осигурява лесен достъп до ясни и недвусмислени условия за участие в състезания и игри с обявени награди, ако съдържа такава информация;
7. да посочва основните характеристики на стоката или услугата, тяхното естество, включително информация за състава, опаковката, както и инструкция за използване, комплектовка и поддръжка;
8. да посочва за наличието на законова гаранция за съответствие на стоките с договора за продажба и, когато е приложимо, за наличието на извънгаранционно обслужване и на търговски гаранции, ако такива са предоставени, както и условията по тях;
9. когато е приложимо, посочва функционалността, включително приложимите мерки за техническа защита на цифровото съдържание;
10. когато е приложимо, да посочва всяка съответна оперативна съвместимост на цифровото съдържание с някои видове хардуер и софтуер, които са известни на търговеца или за които може разумно да се очаква, че са му известни;
11. да посочва наличност на стоката или услугата;
12. да сочи опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката или услугата;
13. да сочи условията за употреба на стоката или услугата, влиянието, което тя оказва върху други стоки и услуги при евентуална съвместна употреба или използване;
14. да сочи срока на годност на стоката – когато е приложимо;

(2). Допустимото е в съдържанието на промоцията да не е посочена конкретна цена, когато е указана възможността тя да бъде предмет на преговори или специална индивидуална оферта, когато предложението е свързано с % отстъпка, предложението е подарък при покупка.

Чл. 9. (1) Когато предмет на промоцията са стоки, пакетирани или опаковани предварително, тя трябва съдържа информация за тяхното количество, която да бъде означена върху опаковката, а при липса на такава - върху самата стока.
(2) Когато количеството на стоката, пакетирана или опакована предварително, не е означено от производителя, вносителя или от лицето, пакетирало или опаковало стоката, получателят на услугата е длъжен да означи количеството върху стоката или върху опаковката ѝ.

Чл. 10. Когато предмет на промоцията са стоки, чиято употреба изисква наличието на технически познания, стоките, съдържащи опасни вещества, или стоките, чиято употреба предполага наличието на специални умения или спазването на специални изисквания за безопасност, промоцията следва да сочи, че са придружени от указания за тяхната употреба, изготвени от производителя.

Чл. 11. Промоцията не може да представлява забранена от Закона за защита на потребителите нелоялна търговска практика.

Чл. 12. (1). Промоцията може да има за предмет само безопасни стоки и услуги по смисъла на Закона за защита на потребителите;
(2). Промоцията може да има за предмет само продукти, които имат декларация за съответствие, маркировка, етикировка в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите, актовете по прилагането му и Регламент (ЕО) № 106/2008 от 15 януари 2008 година.

Чл. 13. Забранено е публикуването на промоции за продажба на стоки или извършване на услуги, за които е установен от действащото законодателство разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, без съответно разрешение, лиценз или регистрация.

Чл. 14. (1). Лицата, които публикуват промоции за стоки и услуги, които са предмет на държавен надзор/контрол, лицензионен, разрешителен или регистрационен режими, са длъжни да притежават изискуемата по закон декларация, удостоверение за правоспособност, разрешение, лиценз или удостоверение за регистрация, етикет или маркировка /което е приложимо/.
(2). Обяви, които не отговарят на изискванията по ал. 1 на този член няма да бъдат публикувани, а ако са били публикувани, ще бъдат премахвани от платформата от Инженер.БГ ООД служебно или след получен сигнал.

Чл. 16. Забранено е публикуване на промоции на стоки или услуги, включително, но не само:
1. които нарушават правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриалната собственост;
2. за услуги от сексуален характер, в това число видео и телефонни сеанси, секс чатове, посещения на адреси, еротични масажи, на порнографски материали, секс - артикули, медикаменти, лубриканти и други;
3. за телефони с добавена стойност (импулсни), без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване;
4. за преотдаване под наем на стоки, освен в случаите, когато наемателят има изрично разрешение за преотдаване.
5. за предоставяне на здравни, правни, финансови, погребални услуги, легализация на документи и други без необходимото образование, лиценз, разрешителни или регистрация;
6. за изготвянето и разпространение на забранени от закона вещества, химически разтвори, пиротехника, изработка и поддръжка на огнестрелни оръжия и муниции, психотропни, упойващи вещества и др.
7. за услуги, предлагащи и разпространяващи насилие или омраза на каквато и да е основа върху хора и животни.
8. за предлагане и изготвяне на всички видове документи, подлежащи на нормативен контрол (шофьорски книжки, лични карти, паспорти, актове за раждане/смърт, дипломи за образование, придобита квалификация и други.);
9. за продажба на дялове в дружества, акции, ценни книжка, приканване за участие в т.нар. „финансови пирамиди“ чрез набиране на средства, изкупуване на вземания, търгуване на фондова борса, посредничество, изготвяне на застраховки, букмейкърски залагания, представителство в търгове и други.
10. за предлагане на парични заеми от физически и юридически лица, които не са регистрирани в БНБ по смисъла на чл. 3а от Закон за кредитните институции.
11. за разпространяване на отключени софтуери или софтуерни пакети (Microsoft Office, Adobe Reader и т.н.), активационни кодове, електронни ключове и други, без оригиналния носител, към който се отнасят.
12. за продажба и препродажба на телевизионни и интернет пакети, сключени с доставчик на услуги, мобилни СИМ карти, акаунти и профили в социалните мрежи, видеоигри, платформи за споделяне и услуги (Facebook, Instagram, Snapchat, Ebay, Amazon, Netflix, HBO и други).
13. за продажба на оръжия или техни компоненти, както и боеприпаси без надлежно разрешение, включително но не само: бойни ракети с експлозивен ефект и устройства за изстрелването им, автоматични огнестрелни оръжия, огнестрелни оръжия, прикрити под формата на друг предмет, боеприпаси с бронебойно, експлозивно или запалително действие, както и куршуми и снаряди за тях, боеприпаси с експанзивно действие, както и куршуми и снаряди с такова действие, с изключение на тези, предназначени за огнестрелни оръжия за ловни или спортни цели или за колекциониране; автоматични огнестрелни оръжия, които са преработени в полуавтоматични огнестрелни оръжия, полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно възпламеняване;
14. за продажба на билети за каквито и да събития, включително,  които се продават над номиналната стойност, посочена в самия билет или на които не е приложена снимка към промоцията;
15. за продажба или изтогвяне на химически субстанции, които застрашават здравето на човека или околната среда;
16. за изтогвяне или продажба на психотропни субстанции и упойващи средства, включително наркотици и всякакви други субстанции, използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона;
17. за продажба на лекарствени и хомеопатични продукти без надлежно разрешение, както и на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание;
18. за извършване на занаятчийски услуги по смисъла на Закона за занаятите, без лицето да е вписано в съответния регистър по реда на същия закон;
19. за обществени превози на пътници и товари, за таксиметрови превози, за превози на специфични товари, за превози на опасни товари, за международни превози, за други услуги по транспорт и пътници на товари без необходимата регистрация, разрешение и/или издаден лиценз по смисъла на Закона за автомобилните превози и актовете по прилагането му;
20. за продажба, монтаж, проверки, ремонт и поддръжка на тахографи, тахографски листове и карти от лица, които нямат съответната правосопособност и не са регистрирани по реда на Закона за автомобилните превози и актовете по прилагането му;
21. за сделки с моторни превозни средства, които не са надлежно регистрирани или са с прекратена регистрация по реда на Закона за движение по пътищата и актовете по прилаганего му;
22. за сделки и услуги със съоръжения с повишена опасност, които не са регистрирани и контролирани при условията и по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и актовете по прилагането му, в това число, но не само: газови уредби, съоръжения и съдове под налягане, лични предпазни средства, строителни продукти и др.;
23. за услуги по предоставяне на „пътна помощ“ от лица без съответното удостоверение за регистрация, издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
24. за продажба или отдаване под наем на замеделска и горска техника, които не са регистрирани и контролирани при условията и по реда на Закона за регистрацията и контрола на земеделска и горска техника и актовете по прилагането му;
25. за сделки и услуги с кораби и други плавателни средства, които не са регистрирани в регистровите книги на Изпълнителна Агенция „Морска администрация“ по реда на Кодекса на търговското корабоплаване и актовете по прилагането му, когато такава регистрация се изисква;
26. за услуги по охрана без надлежна регистрация или разрешение по реда на Закона за частната охранителна дейност и актовете по прилагането му;
27. за продажба или наем на технически устройства и съоръжения за улов на риба или рапани с електрически ток и лъчения, дънни тралиращи и драгиращи средства, харпуни, кърмаци и маломерни мрежени уреди тип "парашут"/срекме/;
28. за сделки с неиндифицирани и нерегистрирани по реда на Закона за културното наследство културни ценности, в това число и сделки с кулутурни ценности, представляващи национално богатство;
29. за сделки с продукти, които са предмет на регулиране и не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и актовете по прилагането му;
30. за сделки с продукти, които не отговарят на изискванията за метрологичен контол по Закона за измерванията и актовете по прилагането му;
31. за посреднически услуги по наемане на работа по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта, без лицето, публикуващо търговското съобщение/обява, да е регистрирано в Агенцията по заетостта;
32. за разпространение на твърди горива от лица и в обекти, които не са вписани в регистъра, създаден и поддържан от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;
33. за всички други сделки с предмет стоки или услуги, за извършването на които съществува нормативна забрана.

IV. ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ/Промоции

Чл.17.

1. Всяко търговско съобщение/промоция следва да бъде публикувано в раздела, съответно подраздела на платформата, за който се отнася.
2. Заглавието и текста на промоцията трябва кратко, точно и ясно да описват предлаганата стока или услуга.
3. Всяка промоция трябва да е съдържа цена, % отстъпка или подарък.

Чл. 18. Забранява се:

1. публикуването на промоции, в които задължителните полета са попълнени неправилно.
2. публикуването на една и съща промоция повече от един път;
3. изтриването (архивирането) на промоции и повторното им публикуване със същото или с различно, съдържание и снимки, отнасящи се за стоки или услуги предмет на изтритите/архивирани обяви, с цел да бъдат позиционирани преди други промоции;
4. публикуването на повече от една промоция за една и съща стока или услуга с различно описание и снимки;
5. публикуването на информация в това число снимки, която не се отнасят за конкретната стока или услуга, предмет на обявата;
6. публикуването на лични данни, това число снимки на документи за самоличност, освен в предидените от настоящите общи условия случаи;
7. публикуването в обявата на повече от един брой предлагани услуги или стоки, или съобщения от общ характер;
8. изброяването в заглавието или текста на промоцията на допълнителни продукти или услуги, добавянето на ключови думи или препратки към други уеб – страници или социални мрежи;
9. публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието, в това число телефони, уеб-адреси, връзки към такива, скайп или други средства за дистанционна комуникация;
10. публикуването на нецензурни думи, обидни изрази, лични квалификации, текстове и снимки, целящи да увредят честта и достойнството на трети лица;
11. публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание;
12. публикуването на уеб-адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел;
13. предлагането на регистрация в други уеб-базирани платформи и интеренет-страници;
14. копирането на снимки и текстове от промоции на други потребители, както и на снимки с лого на други уеб-страници;
15. създаването на повече от един профил с цел неспазване на настоящите общи условия; използването на чужд профил;
16. нарушаването на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители.

Чл. 19. Промоции, които не отговарят на изискванията на чл. 17 и чл. 18, ще бъдат премахвани служебно от Инженер.БГ ООД или след получен сигнал.

V. ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ/ОБЯВИ, ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 20. На уеб-базираната платформа www.промотех.bg могат да бъдат публикувани безплатни и платени търговски съобщения/промоции.

Чл. 21. Платени са акцентираните промоции, появяващи се на предни страници и оградени с червена рамка.

Чл. 22. Цените на платените промоции са обект на допълнително договаряне с Инженер.БГ ООД.

Чл. 23.(1). Безплатните обяви се публикуват и визуализират на страница от съответния раздел/подраздел на платформата за срок, определен от потребителя. С всяко обновяване или редакция на обявата се подновява срокът ѝ на визуализация.(2). В случай че в двумесечния срок по ал. 1 обявата не бъде обновена поне еднократно, същата се архивира автоматично в профила на потребителя. Потребителят може и сам да архивира свои обяви.
(3). Изтеклите обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време чрез натискане на бутон „Редакция“ на промоцията. Дневно могат да се активират безплатно неограничен брой обяви.
(4) Валидността на платените пакети е със срок, договорен с Инженер.БГ ООД.

Чл. 33. (1). Цените за платените обяви могат да бъдат заплащани чрез банков превод, чрез банкови карти, посредством лицензирани от БНБ дружества за електронни пари като, но не само - EasyPay, ePay.bg, както и чрез мобилните оператори на територията на Република България посредством технологията SMS (Short Message Services).
(2). Цените по ал. 1 се заплащат авансово, преди публикуване на съответната промоция или най-късно с нейното публикуване.
(3). При необходимост от връщане на сума платена с карта. Сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.

VI. НАРУШАВАЩИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ/ПРОМОЦИИ, СИГНАЛИ И РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО ИМ

Чл. 34. Всички търговски съобщения/промоции, които нарушават нормативна забрана или клаузи от тези общи условия, ще се считат за нарушаващи и ще бъдат премахвани от платформата, независимо от това дали са безплатни или не, след получен сигнал или служебно от Инженер.БГ ООД.

Чл. 35. (1). Всяко лице, което има правен интерес, може да подаде писмен сигнал до Инженер.БГ ООД, когато счита някое търговско съобщение за нарушаващо негови права и законни интереси.
(2). Сигналът следва да съдържа:
1. три имена или фирма на подателя, съответно ЕИК, адрес за кореспонденция и телефон;
2. конкретно посочване на нарушаващото търговско съобщение;
3. клаузата от общите условия или правната норма, които са нарушени;
4. конкретно и подробно описание на нарушението;
5. в какво се състои искането на подателя на сигнала.
(3). Към сигнала се прилагат доказателства за притежаване на права от неговия подател, когато се твърди, че такива са нарушени, съответно пълномощно – когато е подаден от пълномощник.
(4). Сигнал, който не отговаря на изискванията на предходните алинеи, няма да бъде разглеждан.

Чл. 36. (1). След получаване на сигнал по предходния член, Инженер.БГ ООД в срок от 24 часа извършва проверка на изложените в него твърдения и факти, както и на приложените доказателства.
(2). В случай че намери сигнала за основателен, Инженер.БГ ООД премахва съответното нарушаващо търговско съобщение/промоция.
(3). В случай че към сигнала не са представени доказателства за някои от твърдените факти или същите са недостатъчни или има съмнение за тяхната истинност, Инженер ООД оставя сигнала без последствия.

Чл. 37. (1). Всяко лице може да подаде сигнал за нарушаващо съобщение като използва електронната форма на платформата „Въпроси и предложения“ и формата за „Докладване на нередност“
(2). След получаване на сигнала, Инженер.БГ ООД в срок от 24 часа извършва проверка и ако го намери за основателен, премахва нарушаващото търговско съобщение.

Чл. 38. Всяко премахнато от Инженер.БГ ООД, нарушаващо търговско съобщение/промоция, се съхранява от него за срок от 28 дни, освен ако друго не е предвидено в действащото законодателство и ще бъде предоставяно на държавните органи, имащи правомощия да търсят и получават информация от трети лица.

VII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 39. Инженер.БГ ООД не носи отговорност за съдържанието, верността и актуалността на публикуваните търговски съобщения/промоции. Отговорност за това носят получателите на услугата.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. Настоящите общи условия са публикувани на адрес: www.промотех.bg и могат да бъдат едностранно изменяни от Инженер.БГ ООД, като измененията влизат в сила с публикуването им на посочения адрес.
Чл. 41. За всички неуредени в настоящите Общи условия случаи се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
Чл. 42. Всички възникнали спорове в отношенията между получателите на услугите и Инженер.БГ ООД се разрешават чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от компетентния съд в гр. София.
Чл. 43. Всички съобщения, освен на адреса на управление на Инженер.БГ ООД, могат да бъдат изпращани и на следния електронен адрес: info.engineer.bg@gmail.com